Vadász György: a növekedési hitelprogram segítséget jelent a kkv-knak

2015-10-13
  

Magyar Nemzeti Bank nö­ve­ke­dé­si hi­tel­prog­ram­ja (nhp) nagy se­gít­sé­get je­lent a ha­zai fog­lal­koz­ta­tás mo­tor­ját adó kis- és kö­zép­vál­lal­ko­zá­sok­nak  - mond­ta Vadász György, a Magyar Iparszövetség (OKISZ) ügy­ve­ze­tő el­nö­ke pén­te­ken az M1 ak­tu­á­lis csa­tor­nán.

Rámutatott: a nö­ve­ke­dé­si hi­tel­prog­ram­ból csak a kis- és kö­zép­vál­lal­ko­zá­sok ré­sze­sül­het­nek, és ez is hoz­zá­já­rult ah­hoz, hogy egész­sé­ges ver­seny in­dult el a ban­kok kö­zött a szek­tor fi­nan­szí­ro­zá­sá­ért.

Vadász György úgy lát­ja, most már a ban­kok is ér­de­kel­tek ab­ban, hogy mi­nél több kis- és kö­zép­vál­lal­ko­zás le­gyen hosszú tá­von is part­ne­rük, nö­ve­ked­jen a be­vé­te­lük, bő­vül­jön a fog­lal­koz­ta­tás. Mindez azt ered­mé­nye­zi, hogy a la­kos­sá­gi pi­a­con is jó­val ked­ve­zőbb moz­gás­te­re lesz a pénz­in­té­ze­tek­nek.

Az ipar­szö­vet­ség ügy­ve­ze­tő el­nö­ke el­mond­ta azt is, hogy a 2010 óta ta­pasz­tal­ha­tó ma­gyar­or­szá­gi több­let­fog­lal­koz­ta­tás 95 szá­za­lé­kát a ha­zai kis- és kö­zép­vál­lal­ko­zá­sok ad­ják, ezt a fo­lya­ma­tot se­gí­ti az adó­rend­szer, a bü­rok­rá­cia csök­ken­té­se.

Példaként em­lí­tet­te a kis­adó­zó vál­lal­ko­zá­sok té­te­les adó­ját (ka­ta), ez az egy­sze­rű ad­mi­niszt­rá­ció is tá­mo­gat­ta azt, hogy 125 ezer vál­lal­ko­zó je­len­tős fog­lal­koz­ta­tás-bő­vü­lést tu­dott el­ér­ni.

(MTI)