Vadász György: a kkv-szektor erősítést érdemel

2016-01-05

A fog­lal­koz­ta­tás 73 szá­za­lé­ká­hoz hoz­zá­já­ru­ló kis- és kö­zép­vál­lal­ko­zói szek­tor (kkv) ver­seny­ké­pes­sé­ge, ha­té­kony­sá­ga erő­sí­tést ér­de­mel, a 2016-tól 2020-ig tar­tó uni­ós fej­lesz­té­si cik­lus­ban olyan le­he­tő­ség áll előt­tük, amely ko­ráb­ban nem volt - mond­ta Vadász György, a Magyar Iparszövetség ügy­ve­ze­tő el­nö­ke hét­főn az M1 ak­tu­á­lis csa­tor­nán.

A kis- és kö­zép­vál­lal­ko­zá­sok ér­dek­kép­vi­se­le­té­nek ve­ze­tő­je em­lé­kez­te­tett ar­ra, hogy a ko­ráb­bi uni­ós fej­lesz­té­si cik­lus­ban, 2007-2013-ban a tá­mo­ga­tás 16 szá­za­lé­kát for­dí­tot­ta az or­szág gaz­da­ság­fej­lesz­tés­re, ez­zel szem­ben a mos­ta­ni 2014-2020-as idő­szak­ban 60 szá­za­lé­kot hasz­nál­nak fel er­re a cél­ra.

Hozzátette: a gaz­da­ság­fej­lesz­té­si for­rá­sok 16 szá­za­lé­kát ki­fe­je­zet­ten a kis- és kö­zép­vál­lal­ko­zá­sok tá­mo­ga­tá­sá­ra, to­váb­bi 16 szá­za­lé­kot a fog­lal­koz­ta­tás bő­ví­té­sé­re, va­la­mint 9 szá­za­lé­kát az in­no­vá­ció fej­lesz­tés­re for­dít az or­szág.

Vadász György hang­sú­lyoz­ta: ezek­kel a le­he­tő­sé­gek­kel él­ni kell, mert ve­lük ha­té­kony­sá­got, ver­seny­ké­pes­sé­get, pi­ac­bő­ví­tést le­het el­ér­ni.

(MTI)
 
webradio.hu