Társadalmi egyeztetésen a „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében” című felhívás tervezete.

2016-09-12

Elindult a „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében”” című (GINOP-1.2.3-8.3.4-16 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése. A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat tárgyalja szeptember 16-án az NGTT ülés, valamint szeptember 19-én a Vállalkozásfejlesztési Tanács.

 A  mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében GINOP-1.2.3-8.3.4-16

kódszámú kiírásra kerülő pályázatról röviden:

Felhívás keretében 5 millió Ft és 50 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban, valamint minimum 10 millió Ft, maximum 145 millió Ft összegű kedvezményes kamatozású kölcsönben (a továbbiakban: Kölcsön) részesülhetnek a pályázaton nyertes KKV-k a rendelkezésre álló forrás erejéig a feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek jelen Felhívás keretében a megítélt, vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő összegű támogatási előleget lehet ígényelni.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:

1

 projektjük megvalósításával hozzájárulnak a KKV-k versenyképességének javításához

 a kapott vissza nem térítendő támogatáson és kölcsönön felül önerőből finanszírozzák a projektet.

 a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában támogatói okiratot, illetve a kölcsönre vonatkozóan kölcsönszerződést kötnek,

 a fenntartási időszak végéig a projektet működtetik, valamint a kapott kölcsönt a kölcsönszerződésben foglalt feltételeknek megfelelően törlesztik.

 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra tervezett keretösszeg: 112,5 milliárd Ft.

 amelyből vissza nem térítendő támogatás összege: 37,5 milliárd Ft,

 kölcsön összege: 75 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 2500-5000 db.

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá válik a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenység elvégezhető a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

a.) A fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges, új eszköz beszerzése a Felhívás 5. számú mellékletében szereplő Vámtarifa Szám (VTSZ) lista szerint

b.) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, illetve a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, felújítása, épületgépészeti beruházások végrehajtása

c.) Információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és szoftverek (hardver, szoftver) a Felhívás 5. és 6. számú mellékletében szereplő VTSZ és TESZOR lista szerint

d.) Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

e.) A kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek

 

Figyelem! A 3.3. szakaszban felsorolt különlegesen nem támogatható tevékenységek is vannak!

A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak végéig a projektet fenntartja és működteti azt, valamint a folyósított teljes kölcsönösszeget a kölcsönszerződésben foglalt feltételeknek megfelelően törleszti.

A megvalósítás és a fenntartás időszakában a kedvezményezett a projekt megvalósulásáról köteles adatot szolgáltatni. A kötelező vállalás nem teljesítése szankcionálásra kerül.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a támogatás, valamint a kölcsön összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában!

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.

A tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg kell kezdeni. A türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől számított maximum 6 hónap, de maximum a szerződéskötéstől számított 36 hónap.

A törlesztés a türelmi időt követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik, kerekítés miatt az utolsó törlesztő részlet eltérhet. Esedékessége a tárgyhónap 25. napja. Az első tőketörlesztés azon naptári hónapot követő hónap 25. napján esedékes, amelyben a türelmi idő lejárt. Ha a tárgyhó 25. napja nem munkanap, akkor a következő munkanapon esedékes.

A kamatfizetés tekintetében türelmi idő nincs. A kamatfizetés első napja azon naptári hónapot követő hónap 25. napja, amelyben az első folyósítás megtörténik

Fenntartási kötelezettség

A támogatást igénylő a projektmegvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

.A projektmegvalósítás befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a kölcsön illetve a vissza nem térítendő támogatás folyósítása megtörtént.

Biztosítékok köre

A vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában nem köteles biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 6. pontja „A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató” című fejezet tartalmazza.

A kölcsön vonatkozásában az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vissza nem térítendő támogatásoktól eltérően biztosítékadási kötelezettséget ír elő. Az elvárt fedezettség mértéke:

a. új gép/berendezés vásárlás esetén elégséges a megvásárolt gép/berendezés fedezetként,

b. Ingatlan építés, felújítás vagy átalakítás esetén a beruházás tárgya elégséges fedezetként,

c. az a) és b) pontba nem tartozó hitelcél esetén az elvárt fedezettség a tőkekitettség 100%-a, a bevonható biztosítékok körét és feltételeit a Felhívás 11. számú melléklete tartalmazza.

Önerő

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének 10%-át kitevő - legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel, illetve a kölcsönnel csökkentett részét kitevő - önerővel kell rendelkeznie. Az önerő csak saját forrásból állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások5:

a. amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele,

b. amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt,

c. amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevétele, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele minimum 15 millió Ft volt,

d. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozók, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Jogi forma szerint:

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,

b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek

c) szövetkezetek

Gazdálkodási formakód szerint:

a. 113 Korlátolt felelősségű társaság

b. 114 Részvénytársaság

c. 116 Közkereseti társaság

d. 117 Betéti társaság

e. 124 Agrárgazdasági szövetkezet

f. 141 Európai részvénytársaság (SE)

g. 142 Európai szövetkezet (SCE)

h. 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

i. 228 Egyéni cég

j. 231 Egyéni vállalkozó

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Jelen felhívás keretében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség.

a) A támogatási kérelmek benyújtása 2016. november 2-tól 2018. november 2-ig lehetséges.

b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül.

c) A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttesen, közös támogatási kérelem benyújtásával igényelhető.

d) Amennyiben a támogatást igénylő vagy annak a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-1.2.3-8.3.4-16 jelű Felhívásra egyszerre több támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül. Újabb támogatási kérelem az előzőleg benyújtott támogatási kérelem visszavonását, elutasító döntés meghozatalát vagy a Felhívás keretében korábban támogatásban részesült projekt záró kifizetési igénylésének benyújtását követően nyújtható be.

A „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében”” című (GINOP-1.2.3-8.3.4-16 kódszámú) felhívás tervezetének részletes kiírása jelenleg. a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban olvasható.