GINOP 1.2.1-16

2016-09-21

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési

kapacitásainak bővítése

A felhívás kódszáma:

GINOP 1.2.1-16

 

 

 Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 25 millió Ft – 250 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig,

 a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt, vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 50 %-ának megfelelő, maximum 125 millió Ft összegű előleget biztosít.

 

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják2, hogy:

 projektjük megvalósításával hozzájárulnak a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítéséhez,

 a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet,

 a projekt fizikai befejezését követő két évben növelik nettó árbevételüket

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 24 milliárd Ft.

Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 150-250 db.

A Felhívás keretében az alábbi, kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében felsorolt TEÁOR besorolás szerinti fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak:

Önállóan támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.

 

 Önállóan nem támogatható tevékenységek:

b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

c) Infrastrukturális és ingatlan beruházás

d) Információs technológia-fejlesztés

e) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

 

Az a) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségeknek legalább a projekt összköltségének 50%-át el kell érniük.

Az infrastrukturális és ingatlan beruházáshoz kapcsolódó tevékenységhez kötődő költségek a projekt összköltségének legfeljebb 25%-át érhetik el, az új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésekhez kapcsolódó költségek a projekt összköltségének legfeljebb 10%-át érhetik el.

A Felhívás keretében támogatható tevékenységek a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet alapján közösségi versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg:

Támogatható tevékenység

Támogatás jogcíme

Támogatási kategória

Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.

255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 6.§ 2. pontja alapján

kis- és középvállalkozások növekedési és foglalkoztatás-bővítési lehetőségeinek megteremtése

Regionális beruházási támogatás

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének részbeni fedezése megújuló energia előállításával.

255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 6.§ 11. pontja alapján

a közvetlen energiaköltségek összesített csökkentése az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése által

Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás

Infrastrukturális és ingatlan beruházás

255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 6.§ 2. pontja alapján

kis- és középvállalkozások növekedési és foglalkoztatás-bővítési lehetőségeinek megteremtése

Regionális beruházási támogatás

Információs technológia-fejlesztés

255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 6.§ 2. pontja alapján

kis- és középvállalkozások növekedési és foglalkoztatás-bővítési lehetőség

 

Regionális beruházási támogatás

Új eszközök, gépek beszerzéséhz, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 6.§ 2. pontja alapján

kis- és középvállalkozások növekedési és foglalkoztatás-bővítési lehetőségeinek megteremtése

 

         

 

Kötelező vállalások :

A támogatást igénylőnek az a) és b) pontban foglalt feltételeket együttesen kell vállalnia. Az a) pontban foglalt feltétel teljesül, amennyiben a támogatást igénylő az aa) vagy ab) vagy ac) pontban foglalt vállalások közül egyet teljesít.

a) Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel növelése

 

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) növekménye:

aa) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti év alatt összesen eléri a támogatási összeget

VAGY

ab) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot

VAGY

ac) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti év átlagában eléri az 5%-ot

 

a0: a bázisárbevétel, azaz a támogatási kérelem benyújtását megelőző üzleti évben realizált éves nettó árbevétel értéke forintban (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba számított bevétel);

t: a kifizetett támogatási összeg forintban

 

 

b) A kötelező vállalásokhoz kapcsolódó mutató:

Mutató neve

Mérték-egység

Mutató forrása

 

1. Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel

 

Ft

Éves beszámoló/ SZJA bevallás

 

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is:

 Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.

 A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

 

A mérföldkő a projekt megvalósítása szempontjából jelentős időpont, amelyhez a projekt megvalósítása révén elért szakmai vagy műszaki eredmény kapcsolódik, vagy az elérendő eredmény egy jól körülhatárolható fejlesztési szakasza lezárul. Egy adott mérföldkőhöz ezen túlmenően meg kell tervezni az adott szakaszban várhatóan elszámolni kívánt költségek mértékét is.

A projekt megvalósítása során legalább egy mérföldkövet szükséges tervezni.Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének időpontjára szükséges tervezni.

A mérföldkövekre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. fejezete tartalmazza.

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.

A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatási Szerződésben meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

 

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2020. szeptember 30. a két időpont közül a korábbi az irányadó.

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.

(A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatói Okiratban meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.)

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2019. december 31. A két időpont közül a korábbi az irányadó

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül

Regionális beruházási támogatás esetén a támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással, egyéb támogatási kategória esetén a 

támogatást igénylőnek a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő önerővel kell rendelkeznie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

1. mikro-, kis-, és középvállalkozások7;

a) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó8 vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;

b) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

 

A támogatást igénylőnek a), b), c) pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.

Jogi forma szerint:

a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,

b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek

c) szövetkezetek.

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség

7 Azon vállalkozások, melyek a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek.

8 A 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján.

9 A 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján.

Gazdálkodási formakód szerint:

 113 Korlátolt felelősségű társaság  114 Részvénytársaság  116 Közkereseti társaság

 117 Betéti társaság   121 Szociális szövetkezet  122 Takarék- és hitelszövetkezet

 123 Iskola szövetkezet  124 Agrárgazdasági szövetkezet  126 Biztosító szövetkezet

 128 Foglalkoztatási szövetkezet  129 Egyéb szövetkezet  141 Európai részvénytársaság (SE)

 142 Európai szövetkezet (SCE)  226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

 228 Egyéni cég  231 Egyéni vállalkozó

Jelen felhívás keretében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség.

a) A támogatási kérelmek benyújtása 2016. november 15-től 2018. november 15-ig lehetséges.

b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül.

 

c) Amennyiben a támogatást igénylő vagy annak a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-1.2.2-16 jelű Felhívásra egyszerre több támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül. Újabb támogatási kérelem az előzőleg benyújtott támogatási kérelem visszavonását, elutasító döntés meghozatalát vagy a Felhívás keretében korábban támogatásban részesült projekt záró kifizetési igénylésének benyújtását követően nyújtható be.

 

 

 

                                                                      

 

 

Dr. Vadász György

   ügyvezető elnök