Árgus szemmel figyeli az APEH a cégalapítást

2010-09-28

Minden ötödik újonnan alakuló céget helyszíni ellenõrzés alá von az adóhatóság, hogy a vállalkozás teljesíti-e az alapítással kapcsolatos kötelezettségeket - derül ki az RSM DTM Hungary vizsgálatából. Az ellenõrzéssel az APEH az adótudatosságot kívánja erõsíteni, de nem titkolt célja a fiktív cégalapítások számának visszaszorítása is. munkahely elvesztésétõl való félelem miatt egyre többen gondolkoznak
azon, hogy saját vállalkozásba kezdenek. Bár az elmúlt év tömegesen
termelte az új vállalkozásokat, a válságban született beruházások
életképessége erõsen megkérdõjelezhetõ. Ahhoz, hogy a cégek hosszú távon
is mûködõ képesek legyenek nem elég egy jó ötlet, a mûködésrõl szóló
szabályokról és a felmerülõ költségekrõl is érdemes tájékozódni - jobb
esetben még a piacra lépés elõtt - olvasható a RSM DTM Hungary
közleményében.
 
Az adóhivatal az elmúlt évek negatív
tapasztalatai alapján kiemelten figyel a cégalapításra és felügyeli az
elõírt szabályok betartását. Az irányelveknek megfelelõen minden ötödik
újonnan alakuló társaságnál helyszíni ellenõrzés keretében vizsgálja a
kötelezettségek teljesítését. Az üzlet beindításához nem elég a
piacképes szolgáltatás kitalálása, a vállalkozás mûködésének
feltételeirõl és járulékos költségekrõl ajánlott idejében tájékozódni.

Harc a fiktív cégalapítások ellen

\\"10-bõl 2 vállalkozás APEH ellenõrzéssel kezdi mûködését.\\" - mondja
Marczin Mónika az RSM DTM Hungary Zrt. partnere. \\"Ez az ellenõrzés nem
támadás az új cégek ellen, hiszen a hivatal csak az alapvetõ szabályok
betartását ellenõrzi, ami fõként a bejelentési kötelezettségek
teljesítésére, a bejelentett székhely ellenõrzésére, a szervezet
képviselõinek ellenõrzésére terjed ki. Gyakorlatilag így kiszûrhetõ,
hogy ne vagy csak kellõ körültekintéssel alapíthassanak vállalkozást,
akik korábban nem megfelelõ adózói magatartást tanúsítottak. Az
ellenõrök tájékoztatják is az új vállalkozások képviselõit az alapvetõ
adózói kötelezettségeikrõl, így egy külföldön már bevett gyakorlatot, az
adótudatosság növelését erõsítõ, támogató adóhatósági irányvonalat hoz
be ez a szemlélet, amit kiemelten fontosnak tartok - folytatja a
szakember. Az APEH ezzel a kitüntetett figyelemmel a korábban oly
gyakori fiktív cégalapítások számát próbálja visszaszorítani.

Az elsõ lépés az adatbejelentés

A hatályos törvény értelmében adóköteles tevékenységet csak
adószámmal rendelkezõ adózó folytathat és ezt köteles az állami
adóhatósághoz, gazdasági társaság esetén a cégbírósághoz- bejelenteni.
Bizonyos adatokat a cégbírósági bejelentkezésen túl közvetlenül az
állami adóhatósághoz is be kell jelenteni. A cég bejegyzése iránti
kérelmet elektronikus úton kell benyújtani a székhelye szerint illetékes
cégbíróság részére. Ha ez megtörtént, az APEH 30 napon belül értesíti
az adózót a nyilvántartásba vételérõl. Fontos kiemelni, hogy az
adatszolgáltatási kötelesség nem áll itt meg - az adózó adataiban
bekövetkezõ mindennemû változást 15 napon belül köteles az APEH számára
bejelenteni. A bejelentkezési, illetõleg a változás-bejelentési
kötelezettség késedelmes, hibás vagy hiányos teljesítése esetén az
adóhatóság mulasztási bírságot szab ki, amelynek összege nem
magánszemély adózóknál 500 ezer forintig terjedhet.

Közösségi adószám

Az adózó a bejelentkezéssel egyidejûleg kezdeményezheti a közösségi
adószám megállapítását. Közösségi adószámmal annak az adózónak kell
rendelkeznie, aki az Európai Unió tagállamában kíván kereskedelmi
tevékenységet folytatni. A gazdasági társaságok képviseletét ellátó nem
magyar állampolgárságú személyeknek célszerû az adóazonosító jel
igénylését kezdeményeznie, mivel az adóhatóság - a korábbi szabályoktól
eltérõen - már nem tarthatja nyilván útlevélszámon a nem magyar
állampolgárságú személyeket sem.

Adózási nyilatkozat

Az általános forgalmi adóval kapcsolatos nyilatkozatra célszerû
kiemelt figyelmet fordítani, mivel az egyes adózási módok választásának a
társaság késõbbi mûködése során nagy jelentõsége van. Amennyiben
például az egyébként adómentes körbe tartozó ingatlan értékesítésre
és/vagy bérbeadásra az adóalany adófizetési kötelezettséget választ,
attól a választás évét követõ ötödik naptári év elteltéig nem térhet el.

Mikortól él a vállalkozás?

A cégbejegyzéssel érintett társaság a cégjegyzékbe történõ bejegyzés
napjával jön létre. Ugyanakkor a cégbejegyzést megelõzõ idõszakban a
gazdasági társaság a létesítésének idõpontjától a cégbírósági bejegyzés
napjáig elõtársaságként mûködhet. Az elõtársaság üzletszerû gazdasági
tevékenységet folytathat, könyvvezetésre és a cégjegyzékbe való
bejegyzésének napjától számított 90 napon belül elõtársasági beszámoló
készítésére, nyilvánosságra hozatalára és közzétételére kötelezett.

Egyéb kötelességek - Számviteli politika, KSH

Az újonnan alakuló társaságok az alakulás idõpontjától számított 90
napon belül kötelesek elkészíteni számviteli politikájukat. A számviteli
politika keretében írásban rögzíteni kell azokat a gazdálkodóra
jellemzõ szabályokat, elõírásokat, módszereket, amelyekkel meghatározza,
hogy mit tekint a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából
lényegesnek. A cégbejegyzést követõ 15 napon belül a Központi
Statisztikai Hivatalnak is be kell nyújtani az alapinformációkat az
újonnan alakuló gazdálkodó szervezetrõl.

A szabályok sokasága és összetettsége miatt a piacra lépés elõtt
mindenképpen érdemes adótanácsadóval, könyvelõvel konzultálni azért,
hogy a vállalkozás céljainak leginkább megfelelõ mûködési formát
lehessen kiválasztani.

forrás: www.origo.hu